สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 3 10 1
ป.2 3 7 10 1
ป.3 2 7 9 1
ป.4 5 4 9 1
ป.5 8 3 11 1
ป.6 4 4 8 1
อ.2 7 4 11 1
อ.3 2 1 3 1
รวม 38 33 71 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 3 10
ป.2/1 3 7 10 นางสาวจิราวรรณ อนันตยา
ป.3/1 2 7 9 นายชาคริต คำโมนะ
ป.4/1 5 4 9 นางลักษินา วงค์ดาว
ป.5/1 8 3 11 นางวันวิสา ปัญญาแหลม
ป.6/1 4 4 8 นางสาวพิมลพรรณ วรรณคำ
อ.2/1 7 4 11 นางสาวณิชาภัทร โนหล้า
อ.3/1 2 1 3 นางสาวณิชาภัทร โนหล้า
รวม 38 33 71