คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายชาคริต คำโมนะ
2 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายชาคริต คำโมนะ
3 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายชาคริต คำโมนะ
4 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายชาคริต คำโมนะ